ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

-

1. Bindende kracht van de algemene voorwaarden

Het bestellen van onze producten veronderstelt de aanvaarding van onze algemene voorwaarden. De aankoopvoorwaarden van onze klanten zijn ons niet tegenstelbaar.

2. Offertes

Al onze offertes worden vrijblijvend gedaan.

3. Contracten

De verbintenissen van om het even welke aard aangegaan door eenaangestelde van onze firma’s worden slechts bindend na schriftelijke bevestiging in de vereiste vorm door onze maatschappijen.  

4. Prijsbepaling

Onze prijzen zijn gebaseerd op de prijs van de grondstoffen, lonen, sociale lasten, drijfkracht, vervoer- en andere kosten en lasten in voege op het ogenblik van het contract. BTW, huidige en toekomstige taksen zijn ten laste van de klant. Wij behouden ons het recht voor om op elk ogenblik onze prijzen aan te passen, rekening houdend met de mogelijke stijging van bepaalde elementen van onze kostprijs.

5. Leveringstermijn.

Leveringstermijnen worden slechts ten aanduidende titel vermeld.Vertraging kan nooit aanleiding geven tot contractbreuk noch tot schadevergoeding.

6. Staangelden

Onze wagens moeten gelost worden van zodra ze op de werf aankomen.Indien ze niet kunnen gelost worden van zodra ze op de werf aankomen zal er een staangeldvergoeding van de voertuigen aan de klant aangerekend worden op basisvan de op dat ogenblik gangbare tarieven.

7. Toegang tot de werf

De door de klant aangeduide losplaats moet normaal toegankelijk zijn voor onze voertuigen opdat het lossen in de beste rendementsvoorwaarden zou kunnen geschieden, mits naleving van de bepalingen inzake het wegverkeer en de plaatselijke reglementen en tevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. Het bedrag van om het even welke schade die wij zouden oplopen of die wij zouden veroorzaken aan de klant of aan derden als gevolg van het niet naleven van de hiervoor vermelde punten, zal ten laste vallen van de klant die ons van alle verantwoordelijkheid ontslaat. De koper ontslaat ons uitdrukkelijk de aanwezigheid van de hierboven vermelde vereisten voor de levering na te gaan. In geval de toegangswegen beschadigd of onvoldoende zijn, behouden wij ons het recht voor de leveringen op te schorten totdat hieraan verholpen werd.

Afgehaalde goederen reizen op risico van de koper.

8. Kwaliteit van de producten

Alle bestellingen worden uitgevoerd volgens de gevraagde samenstellingen. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van de geleverde koopwaar. De aanvaarding van onze producten wordt verondersteld te zijn gedaan wanneer ze ter beschikking van de klant worden gesteld en in ieder geval vóór hun verwerking op de werf.

Alle klachten moeten schriftelijk en per aangetekende zending naar ons adres gestuurd worden binnen 10 dagen na levering.

Speciaal door de klant bestelde goederen worden nietteruggenomen.

Teruggenomen standaardgoederen worden terugbetaald aan75% van de gefactureerde waarde.

Aangerekende paletten moeten door de klant in goede staat en binnen de 3 maanden terug bezorgd worden teneinde terugbetaling te bekomen.

9. Overmacht

Gevallen van overmacht zoals stakingen, hetzij algemene of gedeeltelijke, in onze werkhuizen of bij onze leveranciers van grondstoffen, lock-outs, ongevallen, brand in onze werkhuizen en in het algemeen alle gedwongen vermindering van bevoorrading of fabricage, evenals transportmoeilijkheden, gebrek aan materiaal, verkeersopstoppingen aan openbare wegen, vorst, epidemieën, quarantaine, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog, ontslaan ons van elke schadevergoeding en alle verplichtingen. De gegeven opsomming is geenszins limitatief.

10. Gefactureerde hoeveelheden

De gefactureerde hoeveelheden van de afhalingen en/of leveringen zullen uitsluitend vastgesteld worden op basis van de hoeveelheden voorkomend op de leveringsbons met uitsluiting van elke andere wijze van vaststelling.

11. Betalingsvoorwaarden

Behoudens andersluidende overeenkomst in de afgesloten contracten, zijn alle afgehaalde of geleverde koopwaren contant betaalbaar op onze zetel teLochristi. Bij gebreke aan contante betaling of bij het niet naleven van de overeengekomen betalingstermijn loopt een verwijl intrest ten belope van de van toepassing zijnde basisrentevoet voor kaskredieten, toegepast door de bankinstellingen en verhoogd met 1,5%, automatisch en van rechtswege vanaf de vervaldag van de betalingstermijn. In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag door nalatigheid of slechte wil, zal na ingebrekestelling het bedrag ervan ambtshalve met 12% vermeerderd worden met een minimum van 50 EURO en een maximum van 1250 EURO, dit als conventioneel strafbeding bij wijze van forfaitaire schadevergoeding zonder dat deze bepaling een beletsel vormt voorde gebeurlijke toepassing van art. 1244 van het B.W. ten gunste van de schuldenaar. Door het niet betalen van één van onze facturen op de vervaldag worden al onze schuldvorderingen onmiddellijk opeisbaar en kunnen wij naar goedvinden hetzij de uitvoering van de lopende contracten opschorten, hetzij ze van rechtswege als nietig beschouwen. Het feit dat een klacht werd ingediend ontslaat de koper niet tot de naleving van onze voorwaarden en betalingstermijnen.

12. Opschorting van het contract

Wij behouden ons het recht voor om de uitvoering van alle contracten op te schorten in het geval van wijzigingen in de toestand van onze klant zoals overlijden, ontzetting, rangregeling of andere beperking van rechtsbekwaamheid, faillissement, aanvraag tot het bekomen van een concordaat of minnelijke schikking, publicatie van protest, wankeling van krediet, openstaande rekeningen bij R.S.Z., ontbinding of wijziging van de maatschappij. Deze opsomming geldt als voorbeeld doch is niet beperkend en dit tot dat voldoende waarborgen gegeven die de waarde vertegenwoordigen van het geheel of een deel van de onbetaald gebleven of nog niet uitgevoerde leveringen.

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoperzolang de factuur niet volledig voldaan is.

13. Bevoegdheid

Al onze overeenkomsten vallen onder toepassing van de Belgische Wet. Voor alle geschillen zijn alleen de Rechtbanken te Gent bevoegd.

 

(Publicatie : 01/01/2005)

 

 

BV Henloton RPR GENT BTW BE 0790.232.670   NV Henlotrans RPR GENT BTW BE 0883.839.155

Flanders investment and trade logo